Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać grafikę z dwoma smartfonami powiązanymi nićmi połączeń. Na ekranach telefonów widać twarze - kobiety i mężczyzny, odwrócone do siebie. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world 2019 – 2021

Projekt Be-com został zrealizowany przez pięć instytucji: cztery  uczelnie wyższe – Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Kazimiero  Simonoviciaus Universitetas (Litwa), Universita ta Malta oraz European University Cyprus oraz organizację pozarządową – Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude (Polska).

Zaangażowanie partnerów z kilku krajów, reprezentujących różne systemy edukacyjne pozwoliło na zebranie różnych doświadczeń, dzięki czemu dobre praktyki będą miały wymiar uniwersalny, europejski.

Projekt zakładał stworzenie platformy internetowej zawierającej zestawy narzędzi cyfrowych niezbędnych do skutecznej i bezpiecznej komunikacji

W projekcie testowane i wdrożone były innowacyjne praktyki w obszarze dydaktyki szkolnictwa wyższego. Grupami docelowymi projektu są nauczyciele akademiccy oraz studenci nauk humanistycznych i ścisłych zaangażowanych instytucji partnerskich. Obie grupy wskazują na potrzebę unowocześnienia metod nauczania i poprawy zarówno kompetencji cyfrowych, jak również komunikacyjnych.

Strona internetowa projektu Be-com

Zapraszamy na stronę internetową i zachęcamy do skorzystania z materiałów, opracowań i narzędziowników wypracowanych w ramach projektu.

Cele projektu

Cel główny: Wzmocnienie współpracy między 5 instytucjami partnerskimi w dziedzinie kształcenia kompetencji komunikacyjnych  oraz zwiększanie umiędzynarodowienia zaangażowanych podmiotów poprzez opracowanie i rozpowszechnianie nowych narzędzi edukacyjnych oraz wymianę dobrych praktyk.

Cele szczegółowe:
– promowanie idei wykorzystania ICT i otwartych zasobów edukacyjnych w dydaktyce na wyższych uczelniach;
– poprawa jakości kształcenia i poszerzenie wiedzy studentów z 4 europejskich uczelni, biorących udział w testowaniu i ewaluacji;
– wyposażenie nauczycieli akademickich z 4 uniwersytetów partnerskich w nowoczesne narzędzia dydaktyczne dla studentów, odpowiadające na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Działania i rezultaty

Działania w ramach projektu składają się z następujących bloków:
– wspólna praca nad czterema rezultatami pracy intelektualnej (Cyfrowy zestaw narzędzi – Skuteczna komunikacja w erze 2.0; Cyfrowy zestaw narzędzi – bezpieczna komunikacja w erze Web 2.0; Podręcznik –  Jak się komunikować w Internecie w erze Web  2.0 ?; Edukacyjna gra strategiczna oparta na koncepcji mapowania akcji i idei gamifikacji);
– dwa 3-dniowe krótkie programy szkoleniowe, podnoszące kompetencje  nauczycieli akademickich;
–organizacja  wydarzeń upowszechniających oraz prowadzenie innych działań informacyjno-promocyjnych;
– zarządzanie projektem.

Projekt zakłada, że ​​stworzone rezultaty intelektualne  będą miał charakter praktyczny  i uniwersalny dla studentów różnych kierunków, a także dla uczniów i nauczycieli szkół średnich. Zaangażowanie partnerów z kilku krajów, reprezentujących różne systemy edukacyjne pozwoli na zebranie różnych doświadczeń, dzięki czemu dobre praktyki będą miały wymiar uniwersalny, europejski. Współpraca międzynarodowa zapewni wielokulturowy charakter wymiany  dobrych praktyk, uwzględniający doświadczenia w obszarze dydaktyki akademickiej  uczelni z różnych części Europy.

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: Erasmus+

Termin realizacji: październik 2019 – grudzień 2021

Partnerzy:  Uniwersytet Śląski w Katowicach, European University Cyprus (Cypr), Universita ta Malta (Malta), Kazimiero Simonoviciaus Universitetas (Litwa)

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA203-065691