Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać zdjęcie książki pt. "Dialog bez barier". Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Dialog bez barier – LogoLAB 2020-2022

Wdrożenie projektu LogoLAB – umożliwi podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączajęcej oraz społecznego modelu niepełnosprawności, w celu poprawy jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem; poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe partnerstwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Norweski Uniwersytet Arktyczny oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.

Odbiorcami projektu są logopedzi i studenci logopedii, inni specjaliści, liderzy ruchu samopomocy oraz ogół społeczeństwa. Przewidywane rezultaty: podręcznik Skuteczna interwencja logopedyczna w jąkaniu chronicznym (kompilacja teoretycznej i praktycznej rzetelnej wiedzy przygotowany przez międzynarodowy zespół specjalistów); film dokumentalny z udziałem dzieci jąkających się , ich rodziców i specjalistów, promujący wytyczne dotyczące wsparcia w jąkaniu, opracowane na podstawie wyników badań; strona internetowa LogoLAB – źródło rzetelnej wiedzy i materiałów praktycznych

Strona internetowa projektu LOGOLab

Materiały do pobrania

DIALOG BEZ BARIER

Projekt „LOGOLab – Dialog bez barier” korzysta z dofinansowania o wartości 139 838 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu LOGOLab jest   podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączającej oraz społecznego modelu niepełnosprawności.

  • Cele projektu

Projekt “LOGOLab – Dialog bez barier” ma na celu podniesienie standardów opieki logopedycznej – dopasowanie ich do zasad praktyki opartej na dowodach i modelów: edukacji włączającej oraz społecznego modelu niepełnosprawności. Najważniejszy cel, który stawiają sobie twórcy projektu to takie podniesienie standardów opieki logopedycznej w jąkaniu utrwalonym (chronicznym), by w konsekwencji możliwa była poprawa jakości życia osób z utrwalonym jąkaniem. Ma się to dokonać przede wszystkim poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy o jąkaniu oraz zmianę postaw społecznych. Odbiorcami tego projektu są: logopedzi i studenci logopedii, inni specjaliści, rodzice dzieci jąkających się, osoby jąkające się i liderzy ruchu samopomocy oraz ogół społeczeństwa.

Harmonogram

  • Rezultaty 

Rezultat I:

Podręcznik dla studentów logopedii, logopedów i innych specjalistów: Dialog bez barier. Kompleksowa interwencja logopedyczna w utrwalonym jąkaniu

Podręcznik integrujący podejścia do terapii jąkania utrwalonego – kompilacja najnowszej, opartej na dowodach wiedzy o jąkaniu i skutecznej terapii. Obok klasycznych metod, zostaną zaprezentowane stosowane współcześnie alternatywne formy terapii (m. in. trening interpersonalny i wystąpień publicznych, drama, wideocoaching), w tym elementy wybranych podejść psychoterapeutycznych (m. in. Terapia Kognitywno-Behawioralna, Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Omówione zostaną˛ także treści na temat pracy z rodziną, a grup samopomocowych i autoterapii w jąkaniu. Międzynarodowy zespół autorów, wysokiej klasy specjalistów – naukowców i praktyków zapewni wysoki poziom i innowacyjność podręcznika; przeznaczony dla nauczycieli akademickich, logopedów i innych specjalistów pracujących z jąkaniem, także liderów ruchu samopomocy. Będzie upowszechniany wśród specjalistów (obecne warsztaty) oraz dostępny w wersji elektronicznej na stronie LOGOLab.

Rezultat II:

LOGOLab – Dialog bez barier – strona internetowa na temat jąkania – baza rzetelnej i aktualnej wiedzy, materiałów o jąkaniu oraz na temat metod interwencji logopedycznej, także na temat dostępnych form pomocy pozainstytucjonalnej (grupy wsparcia). Obecnie nie ma Polsce tego typu platformy ogólnie dostępnych, wiarygodnych informacji na temat jąkania – osoby poszukujące takich informacji często uzyskują sprzeczne dane. Strona umożliwi na propagowanie rzetelnej i aktualnej wiedzy o jąkaniu oraz opartych na dowodach form interwencji logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób jąkających się, będzie także źródłem wsparcia członków ich rodzin. Na stronie znajdą się informacje dla profesjonalistów – logopedów i innych specjalistów (także studentów) oraz dla ogółu społeczeństwa. W celu dotarcia do możliwe najszerszej grupy odbiorców zawartość strony będzie rekomendowana za pośrednictwem logopedów specjalizujących się w jąkaniu, nauczycieli akademickich kształcących logopedów oraz liderów polskiego ruchu samopomocy.

Rezultat III:

Wspierające zachowania w kontaktach z dziećmi jąkającymi się – oparte na dowodach wytyczne:

Uzyskane wyniki badania naukowego wdrażanego wśród dzieci jąkających się i ich rodziców w Polsce i Norwegii (a także z USA i Słowacji) z użyciem kwestionariusza: PASS/P/Ch – Indywidualna ocena wsparcia w przypadku jąkania – dzieci/rodzice, pozwolą nam na opracowanie wytycznych na temat wspierających reakcji w kontaktach z dzieckiem z jąkaniem. Od lat logopedzi opracowują zalecenia na ten temat, są one jednak odbiciem ich osobistych poglądów – ten projekt odwołuje się do naukowych analiz opinii dzieci i ich rodziców, pozwoli rozpoznać ich doświadczenia w związku z jąkaniem i oczekiwania wobec ogółu społeczeństwa.  Wytyczne będą upowszechniane w postaci filmu dokumentalnego (z udziałem dzieci jąkających się, ich rodziców i specjalistów) oraz kompatybilnych z nim materiałów (plakat i ulotka), adresowanych do osób, które mają kontakt z młodymi ludźmi z jąkaniem. Będą ogólnie dostępne na stronie LOGOLab, w celu wykorzystania przez różnych odbiorców: logopedów, nauczycieli i ruch samopomocy.

  • Wydarzenia upowszechniające 

Wydarzenie I:

Dwie edycje warsztatów: LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu  

Warsztaty logopedyczne kierowane do dwóch grup odbiorców:

– studentów logopedii, przyszłych logopedów;

– logopedów pracujących w szkołach, poradniach, przychodniach przyszpitalnych.

Jeden cykl warsztatowy kierowany będzie do ok. 30 osób, a plan spotkania zakłada zarówno zajęcia o charakterze prezentacyjnym (dla 30 osób), jak i warsztatowym w grupach mniejszych 15 i/lub 10 osobowych. Warsztaty zostaną opracowane zgodnie z podręcznikiem i w czasie ich trwania będzie upowszechniany ten rezultat intelektualny. Planuje się zrealizowania dwóch edycji warsztatów, uczestnikami warsztatów będzie zatem ok. 60 osób.

Wydarzenie II:

Trzy edycje warsztatów: Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się

Warsztaty logopedyczne kierowane do trzech grup odbiorców:

– studentów logopedii, przyszłych logopedów;

– logopedów pracujących w szkołach, poradniach, przychodniach przyszpitalnych;

– środowiska osób jąkających się, przede wszystkim rodziców dzieci jąkających się, a także liderów ruchu samopomocy dla osób z jąkaniem.

Jeden warsztat kierowany będzie do ok. 30 osób, a plan spotkania zakłada zarówno zajęcia o charakterze prezentacyjnym (dla 30 osób), jak i warsztatowym w grupach mniejszych 15 i/lub

10 osobowych. Warsztaty zostaną opracowane zgodnie z podręcznikiem, przy wykorzystaniu materiałów gromadzonych do zamieszczenia na stronie: www.logolab.edu.ploraz przy wsparciu filmu dokumentalnego, broszury i plakatu: Wspierające zachowania w kontaktach z dziećmi jąkającymi się – oparte na dowodach wytyczne. Planuje się zrealizowania trzech edycji warsztatów, uczestnikami warsztatów będzie zatem ok. 90 osób.

Projekt „LOGOLab – Dialog bez barier” otrzymał dofinansowanie w ramach I edycji konkursu, w komponencie – Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe

„Dialog bez barier – kompleksowa interwencja w jąkaniu” – podręcznik drukowany

„Dialog bez barier – kompleksowa interwencja w jąkaniu”. To ważna publikacja  wydana przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude.

Podręcznik powstał pod redakcją naukową prof. dr hab. Katarzyny Węsierskiej z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  i dr Hildy Sønsterud z Uniwersytetu w Oslo w ramach międzynarodowego projektu LOGOLab. Artykuły do tej publikacji stworzyli specjaliści z wielu krajów zajmujący się niepłynnością mowy, czyli jąkaniem.

Co m.in. znajdziemy w podręczniku?

Podejmowane kwestie to np.:

  • „Poradnictwo logopedyczne dla osób jąkających się i ich rodzin” Ewa Ficek, Barbara Jeziorczak i Katarzyna Węsierska (Polska)
  • „Wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania dla osób dorosłych (MIST)” Hilda Sønsterud (Norwegia)
  • „Śmiech w terapii – zastosowanie zabawnych aplikacji komputerowych jako bodźca do poważnych rozmów o jąkaniu” Eric X. Raj (USA)
  • „Kreatywność i humor. Radość budowania poczucia pewności siebie u jąkających się dzieci i dorosłych” – Joseph Agius (Malta)
  • „Stawanie się efektywnym logopedą specjalizującym się w niepłynności mowy” Kurt Eggers (Belgia)
  • „Zmiana Społecznych postaw wobec jąkania”, Mary Weidner, Kenneth O. St. Louis (USA)

Podręcznik dostępny jest także w wersji elektronicznej, którą można pobrać ze strony projektu LOGOLab

Natomiast dużo więcej tematów z zakresu logopedii znajdziecie na stronie LOGOLab. Dobra komunikacja

Informacje szczegółowe

Źródło finansowania:
Fundusze EOG, program Edukacja

Okres realizacji:

Kwiecień 2020- marzec 2022

Numer umowy:   

EOG/19/K3/W/0021