EuTeens4Green – „Space for change” 2023

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne samorządów lokalnych, a także ich poczucia sprawczości. Projekt polega na realizacji spotkań metodą open space, a także stworzeniu publikacji zawierającej pomysły na projekty lokalne m.in. zapobiegające zmianom klimatycznym. Tematyka poruszana w trakcie realizacji projektu to także: zarządzanie niedoborem informacji na temat kryzysu energetycznego w Europie, zarządzanie gruntami, transport publiczny, finansowanie partycypacyjnych działań młodzieży i rozwój lokalnych organizacji pozarządowych. 

Rezultaty projektu:

  • Warsztaty open space dla młodzieży w:
  • Chorzowie, Katowicach, Gliwicach oraz Mikołowie.
  • Publikacja podsumowująca warsztaty.

Rezultaty jakościowe:

  • wzrost u uczestników spotkań pewności siebie, gotowości do działania i podejmowania decyzji dzięki konsultacjom z ekspertami,
  • wzrost zaangażowania młodych ludzi w różnym wieku w partycypację obywatelską dzięki metodzie open space i innym formom uczenia się pozaformalnego stosowanym podczas realizacji projektu,
  • wzrost poczucia sprawczości i decyzyjności w sprawach lokalnych u członków realizujących projekt,
  • wzrost umiejętności młodych ludzi do argumentowania swoich propozycji i wyrażania opinii i uczestników i realizatorów projektu,
  • wzrost kompetencji językowych i umiejętności komunikacyjnych,
  • nabycie umiejętności koordynowania projektów,
  • nauka otwartości, empatii i tolerancji.

Spotkania metodą open space

We wrześniu realizujemy spotkania, w każdym weźmie udział 10–15 młodych osób oraz trzech ekspertów i/lub decydentów. Wydarzenia rozpoczyna krótki quiz związany z tematyką projektu, następnie uczestnicy wysłuchują eksperckiego wykładu. W dalszym etapie odbywa się tura open space. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zaproponowania tematu, który chcieliby omówić z innymi młodymi uczestnikami, ekspertami lub decydentami, a następnie usiąść przy stole z wybranym tematem. Każda grupa opracowuje wnioski i rekomendacje na dany temat i przedstawia je pozostałym uczestnikom, w tym decydentom i ekspertom. Ostatnim etapem jest opracowanie projektów społecznych w tematyce odpowiadającej konkretnemu wydarzeniu. Spotkania są nagrywane, a powstałe materiały zostaną wykorzystane do stworzenia publikacji będącej końcowym rezultatem projektu.

Oficjalna strona projektu


Okres realizacji: marzec 2023 – listopad 2023

Źródło finansowania:
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, EU Teens 4 Green (10 000 euro)