kolorowa grafika podzielona na dwie części. Z lewej strony widać fragment kolorowego grafittii. Z prawej niebieski prostokąt z trzema znakami postępu

Kulturalna Transfuzja 2022 – 2024

Głównym celem jest stworzenie materiałów do humanistycznej edukacji kontekstowej. Wśród nich znajdą się: pomoce dydaktyczne dla edukatorów, gry mentalne dla uczniów oraz publikacja zawierające dobre praktyki w zakresie integrowania takich przedmiotów szkolnych jak język polski, sztuka czy historia.

Odbiorcami bezpośrednimi projektu są uczniowie i nauczyciele, edukatorzy, animatorzy kulturalni, menadżerowie kultury i rodzice.

Rezultaty projektu:

  • repozytorium;
  • zestaw zadań twórczych;
  • edukacja kulturalna – dobre praktyki;
  • transkrypcje tekstowe podcastów;
  • wydarzenia upowszechniające: konferencje i warsztaty.

Repozytorium

Materiały dla edukatorów zostaną przygotowane w formie wirtualnego repozytorium, w którym znajdą się: 

  • scenariusze zajęć;
  • inspiracje;
  • wskazówki metodyczne;
  • przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.

Repozytorium zostanie opracowane zgodnie z założeniami myślenia hipertekstowego – treści pomieszczone w poszczególnych częściach repozytorium będą ze sobą korespondowały i wzajemnie się uzupełniały. 

Zestaw zadań twórczych

Zadania twórcze uzupełniają repozytorium, maja˛ za zadanie wspomagać rozwój uczniów i ich kreatywność oraz wspierać ich w trudnościach, które mogły wyniknąć z pandemii. Zadania będą wykorzystywały metody arteterapii, samorozwoju, różnorodnych technik i zagadnień artystycznych przy wsparciu merytorycznym zaangażowanych w projekt artystów, fotografów, pisarzy, psychologów i terapeutów. Udostępnione m.in w formie gry “wylosuj obraz-wylosuj zadanie” będą one stymulować´ naturalną potrzebę twórczą i potrzebę kontaktu z dziełami sztuki, edukować´ , otwierać na otaczającą rzeczywistość, budować nowe formy komunikacji oraz wzmacniać potencjał uczestników kultury.

Edukacja kulturalna i dobre praktyki

Publikacja będzie zbiorem dobrych praktyk, rekomendacji i wytycznych wypracowanych m.in. dzięki analizie potrzeb społecznych i dydaktycznych (w zakresie edukacji kulturalnej po pandemii oraz nauczania kontekstowego) i współpracy z partnerem. Znajda˛ się˛ w niej także scenariusze zajęć kontekstowych i interdyscyplinarnych, wypowiedzi ekspertów (psychologów, dydaktyków) nt. funkcjonowania młodzieży w świecie pandemicznym, hiperłącza prowadzące do podcastów, gier/zadań . Publikacja będzie zawierała rekomendacje i cenne wskazówki dla edukatorów i animatorów kultury, opinie odbiorców projektu nt. ćwiczeń i form włączania kultury w edukacje˛ młodzieży. Publikacja będzie dydaktyczna˛ inspiracja˛ i unikalnym źródłem wiedzy o nauczaniu kontekstowym i interdyscyplinarnym łączącym dobre praktyki edukacyjne z Polski i Norwegii. Będzie udostępniona bezpłatnie na stroni projektu, dystrybuowana w wersji papierowej podczas konferencji upowszechniającej projekt oraz rozsyłana do grupy docelowej.

Strona internetowa

Zadaniem strony jest zgromadzenie zasobów edukacyjnych, które powstaną w ramach realizacji naszego projektu: modułów do humanistycznej edukacji kontekstowej, gier mentalnych oraz zestawu dobrych praktyk. 

Strona znajduje się pod adresem http://kulturalnatransfuzja.pl/ i na razie pełni funkcję typowo informacyjną. Można na niej dowiedzieć się m.in. czym jest humanistyczna edukacja kontekstowa, na czym polega nasz projekt oraz jaki jest potencjał funduszy norweskich. Wkrótce na stronie pojawią się nowe treści. 

Partnerstwo zagraniczne
Terram Pacis (Oslo, Norwegia) 

Okres realizacji: luty 2022 – styczeń 2024

Numer umowy:   EOG/21/K4/W/0068W

Źródło finansowania:
Realizacja projektu pn. „Kulturalna transfuzja” umowa nr EOG/21/K4/W/0068W finansowana jest z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych (Program Edukacja).