Kolorowa grafika składająca się z dwóch elementów. Po lewej stronie widać dwie kobiety przyklejające plakaty na ścianę bloku. Po prawej prostokąt niebieski z trzema ostrymi nawiasami otwierającymi.

Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym 2019 – 2020

Młodzi dają radę! to projekt, w którym zajmowaliśmy się młodzieżowymi inicjatywami partycypacyjnymi (MIP), czyli oddolnymi projektami i działaniami inicjowanymi przez młodzież mieszkającą na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Głównym celem niniejszego projektu było zwiększenie udziału młodzieży zamieszkującej miasta i gminy Metropolii w realnych procesach decyzyjnych dotyczących ich lokalnego środowiska.Projekt zakładał współpracę 12 młodych osób, 3 ekspertów Fundacji, decydentów oraz MIPów, które zaprosiliśmy do współpracy. Działania w ramach projektu to spotkania monitorujące, seminaria konsultacyjne oraz warsztaty partycypacyjne. Praca opierała się na metodzie open space oraz dialogu usystematyzowanym. 

W ramach projektu powstały również narzędzia do badania skuteczności działania i inicjatywy grup młodzieżowych powstających oddolnie, a także recenzowana publikacja.Na Facebooku Fundacji zostały zamieszczone krótkie filmy zawierające opinie młodych uczestników o metodzie open space stosowanej podczas realizacji projektu, a także refleksje i opinie ekspertów, decydentów oraz społeczników działających z młodzieżą.

Inspiracją do projektu były konferencja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne organizowana przez nas w czerwcu 2018 roku, a także badanie ankietowe przeprowadzone wśród młodzieży, z którego wynika, że wpływ młodych ludzi na kształtowanie lokalnych polityk jest znikomy.

Publikacja Młodzi dają radę! – działalność społeczna młodzieży

Co motywuje młodych do działania? Jak wygląda współpraca młodzieży z decydentami? W jaki sposób młodzi mogą pozyskać fundusze? Co zrobić, aby działania podejmowane przez grupę były widoczne w sieci? Czym jest metoda open space? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdują się w naszym raporcie!

Zespół młodych społeczników i współpracowników Fundacji w ramach projektu Młodzi dają radę! przeprowadził badania wśród członków 13 MIP-ów (Młodzieżowych Inicjatyw Partycypacyjnych), co zaowocowało powstaniem raportu nt. działalności społecznej młodzieży województwa śląskiego.

Ich praca spotkała się z dużym uznaniem członkini Rady Programowej Fundacji – prof. Ewy Jarosz – która doceniła oryginalność, aktualność, a także walory poznawcze, metodologiczne i społeczne raportu, gorąco zachęcając do wydania go w formie profesjonalnego ebooka i upowszechniania zarówno wśród młodych osób, jak i lokalnych i regionalnych decydentów i władz.

Publikacja zbiera wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania MIP-ów, ich przedsięwzięć, sposobów finansowania, promocji oraz wpływu na społeczność lokalną. Zawiera wypowiedzi uczestników, fotorelacje ze spotkań oraz obszerną i szczegółową analizę zebranych danych. Napisana w jasny i przyjemny sposób może stanowić źródło wiedzy dla decydentów, osób chcących zaangażować się w działania partycypacyjne czy podejmujących już inicjatywy.

Poprawne zdiagnozowanie problemów i trudności w funkcjonowaniu i komunikacji MIP-ów pozwoliło na stworzenie unikatowego na skalę polską raportu. Wartością są niewątpliwie katalogi dobrych praktyk zamieszczone w niektórych rozdziałach (np. dotyczących fundraisingu czy promocji MIP-ów) i pod koniec raportu dające cenną wskazówkę dla grup docelowych. W publikacji znajduje się też opis dotyczący metody open space, która, jak pokazały zorganizowane w ciągu realizacji projektu spotkania, jest świetnym narzędziem pomagającym zdiagnozować problemy młodych osób oraz umożliwiającym im zabieranie głosu w kluczowych dla nich sprawach. Metoda ta zaangażowała i zintegrowała młodzież. Raport, dzięki odpowiednio dobranym kanałom informacyjno-komunikacyjnym, trafi do odbiorców zainteresowanych partycypacją obywatelską.

Refleksje uczestników i ekspertów

Cele szczegółowe projektu

 • szczegółowa identyfikacja problemów i przeszkód uniemożliwiających skuteczne działania młodzieżowym grupom inicjatywnym;
 • zwiększenie skuteczności MIP poprzez wspólne wypracowanie rozwiązań i sposobów efektywnego wpływania na decyzje władz na różnych szczeblach: szkoła, uczelnia, gmina, miasto;
 • inicjowanie spotkań grup młodzieżowych z przedstawicielami władz (decydentami) na różnym szczeblu, podczas których wypracowane zostaną modele współpracy i komunikacji pomiędzy ww. grupami;
 • inicjowanie i monitorowanie wspólnych działań grup młodzieżowych i przedstawicieli władz oraz analiza efektów;
 • zwiększenie wśród młodzieży poczucia sprawczości i celowości współdecydowania o politykach lokalnych;
 • zwiększenie wśród młodzieży umiejętności argumentowania swoich propozycji i wyrażania opinii.

Zakładamy podniesienie kompetencji i umiejętności uczestników, zwłaszcza:

 • skuteczne i zgodne z etykietą porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • umiejętności uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • kompetencje informatyczne w zakresie wyszukiwania i analizy danych,
 • przedsiębiorcze myślenie.

Informacje szczegółowe

Źródło dofinansowania: 

Program Erasmus+

Grupa odbiorców:

Uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Termin realizacji: 

maj 2019 r. – grudzień 2020 r.